Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Еразъм+ студентски практики в ЕС

По програма Еразъм+ е възможно многократно участие в практика и/или обучение в рамките на 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) във всички форми на обучение.

Минималният период без прекъсване за практика е 2 месеца (60 дни). Максималният период, който се финансира за всяка отделна академична година за всеки отделен работодател, е 4 месеца при финансиране чрез ВТУ и 6 месеца при финансиране чрез Еразъм консорциум АПАО. Условието е практиката да приключи най-късно на 30 септември на съответната календарна година.

Практика може да се извършва до 12 месеца след датата на държавен изпит при условие, че практиката е била договорена преди датата на държавния изпит. Практика може да се извършва в летните месеци.

ЕРАЗЪМ+ практики могат да се търсят чрез:

    • 1. Следните платформи за Еразъм студенти:

Erasmusintern - erasmusintern.org
Erasmusu - www.Erasmusu.com
Jobtrust, практики в Гърция - www.jobtrust.gr
Paragoneurope, практики в Малта - http://internships.paragoneurope.eu*
Algoos, практики в Кипър и Гърция - www.algoos.com
Modern polyglotes, проктики в Ирландия - www.modernpolyglots.ie
Europe 3000, практики в Италия - www.europe3000.it
Практики в Испания - www.spain-internship.com
Практики в Италия - www.amfinternational.org/internships-and-experiences
AMFI International - www.amfinternational.org
Canarias Mobility - www.canariasmobility.com
Erasmusnet - www.erasmusnet.org

    • 2. Следните договорености на ВТУ

Wolverhampton University – за специалност Британистика и ирландистика
Музей на долен Дунав в Калараш – за Балканистика, Приложна лингвистика с румънски, Етнология
Български училища в Мадрид и в Кипър – за Българска филология, История и география, НУП, ПИИ
Хотел в Кипър – за Културен туризъм и Приложна лингвистика

    • 3. Всички договори по Еразъм, в които за съответния университет е посочена възможност за практика (виж обявата тук). В този случай се кандидатства със съдействието на координатора по съответния договор.
    • 4. Еразъм консорциум за практики АПАО.

Кандидатства се съгласно обявената процедура на техния сайт. Документи за АПАО ще ви бъдат предоставени от , стая 509, Ректорат.

Финансирането може да бъде само от програма Еразъм+ или едновременно от Еразъм+ и от приемащата организация. Финансовото подпомагане от Еразъм+ е за пълни 30 дена и винаги е както следва:

700 евро за: Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватска, Кипър, Люксембург, Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция.
650 евро за: Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Македония.

Документите за практика включват:

Попълненото, подписано и подпечатано писмо за намерение (Letter of Intent) се изпраща от работодателя директно до Еразъм офиса на e-mail: .

Документи за практика се подават от 1. до 10. число на месеца, предхождащ месеца на мобилността.

За въпроси: Силвия Христова, тел: 618 268, e-mail: , стая 406, Ректорат.