Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Еразъм+ студентски практики в ЕС
2020-2021 г.

vnimanieДокументи за кандидатстване за практика се подават на място или се изпращат лично от студента чрез куриер на следния адрес: 5003 Велико Търново, ул. Теодосий Търновски №2, Еразъм офис. Повече информация на тел. 062/ 618 268.  

По програма Еразъм+ е възможно многократно участие в практика и/или обучение в рамките на 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) във всички форми на обучение. 

Минималният период без прекъсване за практика е 2 месеца (60 дни – изчисляват се на база 30 дни/месец, напр. 05.06. до 04.08. – 2 месеца). Максималният период, който се финансира за всяка отделна академична година за всеки отделен работодател, е 4 месеца при финансиране чрез ВТУ и 6 месеца при финансиране чрез Еразъм+ консорциум АПАО.  

Повече за кандидатстване чрез АПАО можете да намерите тук.

Практика може да се извършва до 12 месеца след датата на държавен изпит при условие, че практиката е била договорена преди датата на държавния изпит. Практика може да се извършва в летните месеци.

Практиката е доброволна и се разбира като практика, свързана със специалността на обучение във ВТУ. Студенти първи курс (степен бакалавър) реализират практика след завършен първи курс на обучение. 

Финансирането може да бъде само от програма Еразъм+ или едновременно от Еразъм+ и от приемащата организация. Финансовото подпомагане от Еразъм+ е за пълни 30 дена и винаги е както следва:

720 евро за: Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Кипър, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Исландия, Малта.
670 евро за: Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Северна Македония, Турция.

ВАЖНО!!! Документи се подават най-малко два месеца преди началото на практиката.

Документите за практика включват:

   • На предварителен етап:

- Заявление за желание за участие в практика по Еразъм+ (в заявлението се посочва служебният имейл адрес на студента, издаден от ВТУ)
- Уверение за студентски статус, указващо, че студентът е с непрекъснати студентски права и среден успех от обучението до момента не по-малко от Мн. добър 4,50. Магистри първи курс представят среден успех от курса на обучение от бакалавърската степен (от Центъра за административно обслужване на студенти) - в оригинал. 
- Протокол за одобрение на студента (след събеседване със студента във ВТУ) - Протоколът за селекция се подписва от координатора на договора, по който се осъществява практиката. В случай на практика към частни организации, протоколът се подписва от факултетния координатор на съответния факултет и от експерт от Еразъм+ офиса. 
- Писмо за намерение (Letter of Intent) - с подпис и печат на работодателя
- Програма за практиката (Learning agreement for traineeship - before mobility) - с подробно описана програма за практиката, заверена с подпис и печат на работодателя

 • Преди одобрение:

След подаване на документи за практика на предварителен етап, администраторът на дейността практики осъществява контакт с работодателя, за потвърждение на готовността за приемане на практикант. Работодателят трябва да е информиран, че е възможно представител на университета да осъществи контакт с него.

 • След одобрение:

- Договор за финансиране на практика (изпраща се на студента по имейл)
- Декларация за брой месеци предходно участие в Еразъм+ (изпраща се на студента по имейл)
- Копие на европейска здравна карта или сключена застраховка за времето на мобилността

След изготвяне на договора за финансиране, той и всички други придружаващи документи, изпратени по имейл, а не в оригинал, се предават в Еразъм+ офиса или се изпращат по куриер, лично от студента.

Преди мобилността студентите получават покана за онлайн тест на езика, който са посочили в договора за финансиране. Онлайн тестът е задължителен. След като се направи онлайн тестът, студентът получава покана за онлайн езиков курс на платформата OLS. За да получи финансиране, студентът трябва да е работил в системата на езиковия курс поне 5 астрономически часа. Онлайн курсът се прави на английски език или на езика на страната домакин, като целта му е да се научат основни фрази и понятия за по-лесно справяне в чужда езикова среда. Той също е задължителен.

Авансовото финансиране е в размер на 80% от договорената сума. и се превежда на студентите, когато:
- са направили онлайн теста и онлайн курса.
- представят копие на билет за пътуване (с автобус/влак/самолет). В случай на пътуване с лично МПС попълват декларация по образец и при преминаване на ГКПП изпращат копие на заплатена винетна такса, удостоверяващи пътуването (декларацията се изпраща по имейл при деклариране начина на пътуване).

 • При завръщане студентът се отчита с:

- Потвърждение за извършена работа (Learning agreement for traineeship – after mobility) - в оригинал
- Потвърждение за период - в оригинал
- билет за връщане (с документите за отчитане се носи оригиналният билет (бордна карта), с който е осъществено пътуването)

Документите за отчитане на практиката се предават на място в Еразъм+ офиса или се изпращат по пощата с куриер, лично от студента.

За пълното отчитане на мобилността студентът трябва да направи онлайн тест след мобилността, който е задължителен, както и електронен отчет (анкета), която получава автоматично на имейла, след приключване на мобилността. Поканата идва директно от системата на Европейската комисия, в която е регистриран студентът.

Балансовото плащане на студента се превежда след изпълване на всички задължения по отчитането на периода на практиката.


ЕРАЗЪМ+ практики могат да се търсят чрез:

  • 1. Следните платформи за Еразъм+ студенти:

Digital Opportunity traineeships - ec.europa.eu /при намиране на работодател от тази платформа, отбележете в заявлението за кандидатстване/
Erasmusintern - erasmusintern.org
Erasmusu - www.Erasmusu.com
Paragoneurope, практики в Малта - http://www.paragoneurope.eu/
Algoos, практики в Кипър и Гърция - www.algoos.com
Modern polyglotes, проктики в Ирландия - www.modernpolyglots.ie
Europe 3000, практики в Италия - www.europe3000.it
Практики в Испания - www.spain-internship.com
Практики в Италия - www.amfinternational.org/internships-and-experiences
AMFI International - www.amfinternational.org
Canarias Mobility - www.canariasmobility.com
Erasmusnet - www.erasmusnet.org
Paragoneurope - www.paragoneurope.eu

  • 2. Следните договорености на ВТУ:

Музей на долен Дунав в Калараш, Румъния – за Балканистика, Приложна лингвистика с румънски, Етнология

Българско училище в Кипър – за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

„Асоциация за Българска култура“ и Неделно училище „Българче“ в Неапол, Италия - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Културна асоциация „Паралел 43“, Рим, Италия и Българско неделно училище „Асен и Илия Пейкови“, Рим, Италия - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Ново българско училище „Васил Левски“, Български културен и духовен център „Св. София“ на Балеарите, гр. Палма, Испания - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Хотел в Кипър – за Културен туризъм и Приложна лингвистика

Сдружение „Организация на българската общност“ в Айндховен, Нидерландия и Българско Неделно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Айндховен, Нидерландия – за Българска филология, История, География, НУП

Българско училище „Цар Симеон Велики“ в Дикеа, Гърция към Гръцко-българско културно-образователно сдружение, Орестиада, Гърция

Българско средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Прага, Чешка република за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Немско-българска родителска инициатива „Ян Бибиян“, гр. Мюнстер, Германия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Българско неделно училище „Възраждане“ към сдружение „Възраждане“, гр. Прага, Чешка република

Неделно българско училище „Азбукарчета“, Торехон де Ардос, Мадрид, Испания

Българско училище „П. Яворов“, Милано, Италия към Езиков и културен център „Тук България“, Милано, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

Българско училище „Дора Габе“, Варшава, Полша за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“ с Българско училище „АзБуки“ – Рим и Колеферо, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

Българско училище „Св. св. Кирил и Методий“, Виена за Българска филология, История на България, География на България, Човек и общество

  • 3. Всички договори по Еразъм+, в които за съответния университет е посочена възможност за практика (виж обявата тук). В този случай се кандидатства със съдействието на координатора по съответния договор.

При подаване на документи студентът представя всички необходими документи. Непълен пакет документи няма да се приема!!!.

За повече информация: Силвия Христова, , тел. 062/ 618 268, Ректорат, каб. 406

Еразъм+ студентски практики в ЕС
2019-2020 г.

По програма Еразъм+ е възможно многократно участие в практика и/или обучение в рамките на 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) във всички форми на обучение.

Минималният период без прекъсване за практика е 2 месеца (60 дни – изчисляват се на база 30 дни/месец, напр. 05.06. до 04.08. – 2 месеца). Максималният период, който се финансира за всяка отделна академична година за всеки отделен работодател, е 4 месеца при финансиране чрез ВТУ и 6 месеца при финансиране чрез Еразъм+ консорциум АПАО. Условието е практиката да приключи най-късно на 30 септември на съответната календарна година.

Повече за кандидатстване чрез АПАО можете да намерите тук.

Практика може да се извършва до 12 месеца след датата на държавен изпит при условие, че практиката е била договорена преди датата на държавния изпит. Практика може да се извършва в летните месеци.

Практиката е доброволна и се разбира като практика, свързана със специалността на обучение във ВТУ. Студенти първи курс (степен бакалавър) реализират практика след завършен първи курс на обучение. 

ЕРАЗЪМ+ практики могат да се търсят чрез:

  • 1. Следните платформи за Еразъм+ студенти:

Digital Opportunity traineeships - ec.europa.eu /при намиране на работодател от тази платформа, отбележете в заявлението за кандидатстване/
Erasmusintern - erasmusintern.org
Erasmusu - www.Erasmusu.com
Paragoneurope, практики в Малта - http://www.paragoneurope.eu/
Algoos, практики в Кипър и Гърция - www.algoos.com
Modern polyglotes, проктики в Ирландия - www.modernpolyglots.ie
Europe 3000, практики в Италия - www.europe3000.it
Практики в Испания - www.spain-internship.com
Практики в Италия - www.amfinternational.org/internships-and-experiences
AMFI International - www.amfinternational.org
Canarias Mobility - www.canariasmobility.com
Erasmusnet - www.erasmusnet.org
Paragoneurope - www.paragoneurope.eu

  • 2. Следните договорености на ВТУ:

Музей на долен Дунав в Калараш, Румъния – за Балканистика, Приложна лингвистика с румънски, Етнология

Българско училище в Кипър – за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

„Асоциация за Българска култура“ и Неделно училище „Българче“ в Неапол, Италия - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Културна асоциация „Паралел 43“, Рим, Италия и Българско неделно училище „Асен и Илия Пейкови“, Рим, Италия - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Ново българско училище „Васил Левски“, Български културен и духовен център „Св. София“ на Балеарите, гр. Палма, Испания - за Българска филология, История, География, НУП, ПИИ

Хотел в Кипър – за Културен туризъм и Приложна лингвистика

Сдружение „Организация на българската общност“ в Айндховен, Нидерландия и Българско Неделно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Айндховен, Нидерландия – за Българска филология, История, География, НУП

Българско училище „Цар Симеон Велики“ в Дикеа, Гърция към Гръцко-българско културно-образователно сдружение, Орестиада, Гърция

Българско средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Прага, Чешка република за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Немско-българска родителска инициатива „Ян Бибиян“, гр. Мюнстер, Германия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП, ПИИ

Българско неделно училище „Възраждане“ към сдружение „Възраждане“, гр. Прага, Чешка република

Неделно българско училище „Азбукарчета“, Торехон де Ардос, Мадрид, Испания

Българско училище „П. Яворов“, Милано, Италия към Езиков и културен център „Тук България“, Милано, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

Българско училище „Дора Габе“, Варшава, Полша за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

Културна асоциация „Асен и Илия Пейкови“ с Българско училище „АзБуки“ – Рим и Колеферо, Италия за Българска филология, История, География, Човек и общество, НУП

  • 3. Всички договори по Еразъм+, в които за съответния университет е посочена възможност за практика (виж обявата тук). В този случай се кандидатства със съдействието на координатора по съответния договор.

Финансирането може да бъде само от програма Еразъм+ или едновременно от Еразъм+ и от приемащата организация. Финансовото подпомагане от Еразъм+ е за пълни 30 дена и винаги е както следва:

720 евро за: Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Кипър, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Исландия, Малта.
670 евро за: Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Северна Македония, Турция.

ВАЖНО!!! Документи се подават най-малко два месеца преди началото на практиката.

Документите за практика включват:

   • На предварителен етап:

- Заявление за желание за участие в практика по Еразъм+ (в заявлението се посочва служебният имейл адрес на студента, издаден от ВТУ)
- Уверение за студентски статус, указващо, че студентът е с непрекъснати студентски права и среден успех от обучението до момента не по-малко от Мн. добър 4,50. Магистри първи курс представят среден успех от курса на обучение от бакалавърската степен (от Центъра за административно обслужване на студенти). 
- Протокол за одобрение на студента (след събеседване със студента във ВТУ) - Протоколът за селекция се подписва от координатора на договора, по който се осъществява практиката. В случай на практика към частни организации, протоколът се подписва от факултетния координатор на съответния факултет и от експерт от Еразъм+ офиса. 
- Писмо за намерение (Letter of Intent)
- Програма за практиката (Learning agreement for traineeship - before mobility)

 • След одобрение:

- Договор за финансиране на практика (изпраща се на студента по имейл)
- Декларация за брой месеци предходно участие в Еразъм+
- Копие на европейска здравна карта или сключена застраховка за времето на мобилността.

 • При завръщане студентът се отчита с:

- Потвърждение за извършена работа (Learning agreement for traineeship – after mobility)
- Потвърждение за период


При подаване на документи студентът представя всички необходими документи. Непълен пакет документи няма да се приема!!!.

За повече информация: Силвия Христова, , тел. 062/ 618 268, Ректорат, каб. 406

Еразъм+ студентски практики в ЕС
2018-2019 г.

По програма Еразъм+ е възможно многократно участие в практика и/или обучение в рамките на 12 месеца за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) във всички форми на обучение. 

Минималният период без прекъсване за практика е 2 месеца (60 дни). Максималният период, който се финансира за всяка отделна академична година за всеки отделен работодател, е 4 месеца при финансиране чрез ВТУ и 6 месеца при финансиране чрез Еразъм+ консорциум АПАО. Условието е практиката да приключи най-късно на 30 септември на съответната календарна година.

Практика може да се извършва до 12 месеца след датата на държавен изпит при условие, че практиката е била договорена преди датата на държавния изпит. Практика може да се извършва в летните месеци.

ЕРАЗЪМ+ практики могат да се търсят чрез:

  • 1. Следните платформи за Еразъм+ студенти:

Digital Opportunity traineeships - ec.europa.eu /при намиране на работодател от тази платформа, отбележете в заявлението за кандидатстване/
Erasmusintern - erasmusintern.org
Erasmusu - www.Erasmusu.com
Jobtrust, практики в Гърция - www.jobtrust.gr
Paragoneurope, практики в Малта - http://internships.paragoneurope.eu*
Algoos, практики в Кипър и Гърция - www.algoos.com
Modern polyglotes, проктики в Ирландия - www.modernpolyglots.ie
Europe 3000, практики в Италия - www.europe3000.it
Практики в Испания - www.spain-internship.com
Практики в Италия - www.amfinternational.org/internships-and-experiences
AMFI International - www.amfinternational.org
Canarias Mobility - www.canariasmobility.com
Erasmusnet - www.erasmusnet.org

  • 2. Следните договорености на ВТУ

Wolverhampton University, Великобритания – за специалност Британистика и ирландистика
 
Музей на долен Дунав в Калараш, Румъния – за Балканистика, Приложна лингвистика с румънски, Етнология

Българско училище в Кипър – за Българска филология, История и география, НУП, ПИИ

„Асоциация за Българска култура“ и Неделно училище „Българче“ в Неапол, Италия - за Българска филология, История и география, НУП, ПИИ

Културна асоциация „Паралел 43“, Рим, Италия - за Българска филология, История и география, НУП, ПИИ

Ново българско училище „Васил Левски“, Български културен и духовен център „Св. София“ на Балеарите, гр. Палма, Испания - за Българска филология, История и география, НУП, ПИИ

Хотел в Кипър – за Културен туризъм и Приложна лингвистика

Сдружение „Организация на българската общност“ в Нидерландия – Айндховен и Българско Неделно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Айндховен, Нидерландия – за Българска филология, История и география, НУП

  • 3. Всички договори по Еразъм+, в които за съответния университет е посочена възможност за практика (виж обявата тук). В този случай се кандидатства със съдействието на координатора по съответния договор.
  • 4. Еразъм+ консорциум за практики АПАО.

Кандидатства се съгласно обявената процедура на техния сайт. Документи за АПАО ще ви бъдат предоставени от , стая 509, Ректорат.

Финансирането може да бъде само от програма Еразъм+ или едновременно от Еразъм+ и от приемащата организация. Финансовото подпомагане от Еразъм+ е за пълни 30 дена и винаги е както следва:

720 евро за: Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Кипър, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Исландия, Малта.
670 евро за: Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Северна Македония, Турция.

Документи се подават най-малко един месец преди началото на практиката.

Документите за практика включват:

   • На предварителен етап:

- Писмо за намерение (Letter of Intent)
- Заявление за желание за участие в практика по Еразъм+ (формуляр от Еразъм+ офиса)
- Уверение за студентски статус (от Центъра за административно обслужване на студенти)
- Протокол за одобрение на студента (след събеседване със студента във ВТУ)
- Програма за практиката (Learning agreement for traineeship - before mobility)

 • След одобрение:

- Договор за финансиране на практика (изпраща се на студента по имейл)
- Декларация за брой месеци предходно участие в Еразъм+
- Копие на европейска здравна карта или сключена застраховка за времето на мобилността.

 • При завръщане студентът се отчита с:

- Потвърждение за извършена работа (Learning agreement for traineeship – after mobility)
- Потвърждение за период

За повече информация: Силвия Христова, , тел. 062/ 618 268, Ректорат, каб. 406 

За повече информация: Силвия Христова, , тел. 062/ 618 268, Ректорат, каб. 406