Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Отдел "Международно и вътрешно сътрудничество"

 

 

ОБЯВА

За „Еразъм+“ мобилност с цел преподаване за учебната 2018 – 2019 г.

 

Всички преподаватели от Великотърновския университет имат право да участват в преподавателска мобилност с цел преподаване.

Периодът на мобилност е минимум 2 дни, максимум 5 дни, без дните за път. Задължително се изисква провеждането на минимум 8 часа лекции в приемащия университет.

Кандидатства се за университети, с които ВТУ има сключен договор за конкретната специалност/направление.

Заявление за кандидатстване можете да намерите тук.

Срок за подаване на документи: до 16 юли 2018 г. в кабинет 406/407 в Ректората.

При селектиране на преподавателите за мобилност се съблюдават следните изисквания:

  • Мобилността е съществена част от учебната програма на ВТУ и приемащата институция.
  • Мобилността ще допринесе за разработването на нови учебни материали.
  • Мобилността ще бъде използвана за укрепването и развитието на връзките между катедрите на институциите-партньори и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.
  • Кандидатът за осъществяване на мобилност владее добре английски език или езика на приемащата страна.

С приоритет при подбора се ползват преподаватели, които: до момента не са участвали в програма „Еразъм+“; не са осъществявали мобилност през последните три години; осъществяват мобилност по нови договори с цел промотиране и насърчаване на обмена по двустранното споразумение; участват активно в работата по програма „Еразъм+”, както и координаторите по двустранните споразумения.

Преподаватели, които след селектирането им неколкократно са се отказвали от осъществяване на мобилност, могат да бъдат допускани за провеждане на „Еразъм+“ мобилност само при липса на други кандидати.

Одобрените след селекцията преподаватели предоставят потвърждение от приемащата институция два месеца преди мобилността, която ще се реализира през първия семестър на академичната година. За мобилност, която ще се реализира през втория семестър, срокът за представяне на потвърждение е краят на януари.

 

За въпроси: , Ректорат, стая 406, 407

 

Списък с университети, с които ВТУ има сключен договор