Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Мобилност с цел преподаване в ЕС

Общи правила: 

Мобилност с цел преподаване се осъществява в университети, с които Великотърновският университет има сключен Еразъм+ договор. Право на участие имат всички преподаватели от Великотърновския университет. Цел на мобилността е да бъдат изнесени 8 часа лекции или семинарни занятия в приемащия университет.

Преподавателите могат да кандидатства за една мобилност.

За втора мобилност могат да кандидатстват академичните координатори, които имат изпратени по техни договори студенти.

При наличие на финансови средства, за втора мобилност през втория семестър на академичната година могат да кандидатстват всички преподаватели.

Организация на мобилността:

Преподавателите кандидатстват за мобилност с цел преподаване с документите, указани в обявата.

Одобрението на преподавателите е според реда, разписан в Правилника за дейността на отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“. Броят на одобрените мобилности за всеки Еразъм+ договор, съответства на броя мобилности разписани в съответния договор.

При одобрението за мобилност с цел преподаване се съблюдават следните изисквания:

  • Мобилността да е съществена част от учебната програма на ВТУ и приемащата институция.
  • Мобилността да допринесе за разработването на нови учебни материали.
  • Мобилността да бъде използвана за укрепването и развитието на връзките между катедрите на институциите-партньори и за подготовка на бъдещи проекти за сътрудничество.
  • Кандидатът за осъществяване на мобилност да владее добре английски език или езика на приемащата страна.

С приоритет при одобрението се ползват академичните координатори, които имат изпратени студенти по техни договори, както и преподаватели, които до момента не са участвали в програма „Еразъм+“, не са осъществявали мобилност през последните три години, осъществяват мобилност по нови договори с цел промотиране и насърчаване на обмена по двустранното споразумение, участват активно в работата по програма „Еразъм+”.

Преподаватели, които след одобрението им неколкократно са се отказвали от осъществяване на мобилност, могат да бъдат допускани за провеждане на „Еразъм+“ мобилност само при липса на други кандидати.

Преди мобилността преподавателят трябва да е получил потвърждение от приемащия университет, което се удостоверява със заверено Споразумение за мобилност с цел преподаване (Mobility Agreement for Teaching). След представяне на този документ се изготвя договора за финансиране и по банков път се превежда съответната стипендия.

vnimanie
За първия семестър на учебната 2022-2023 г.:
Срокът за подаване на заявление и потвърждение от приемащия университет е един месец преди мобилността.

За втория семестър на учебната 2022-2023 г.:
Срокът за подаване на заявление е 9.01.2023 г.

Отчитането на мобилността става със следните документи:

  • Заверено от приемащия университет Споразумение за мобилност с цел преподаване ;
  • Заверено от приемащия университет Удостоверение за участие (Certificate of Attendance);
  • Билети, удостоверяващи датите на пътуване до дестинацията, до която е финансирано пътуването, при самолетни билети – бордни карти.
  • В случай на пътуване с лично превозно средство се представя фактура от хотел за 6 нощувки;
  • Описателен отчет за постигнатите резултати (на български език).

Финансиране:

Финансирането на мобилностите се изчислява на основание на единичните ставки за индивидуална подкрепа и пътни разходи.

Пътните разходи се изчисляват с помощта на калкулатор за разстоянията:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4?utm_source=ExisT+-+European+Volunteers%27+Newsletter&utm_campaign=ec3710eb6b-ExisT+Newsletter+-

Документи:


За въпроси: Елена Тодорова, тел: 618 268, e-mail: , стая 406, Ректорат.