Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Мобилност на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение в ЕС

Програма „Еразъм+“ дава възможност на преподавателския и непреподавателски състав на висшите училища да осъществят мобилност с цел обучение в университет партньор от друга държава в Европейския съюз.

В изпълнение на стратегията за интернационализация, цели на обучението са: да се подпомогне професионалното развитие на преподавателите и служителите чрез обмен на добри практики с колегите им от европейските висши училища и да се задълбочи сътрудничеството между университетите на европейско ниво. Продължителността на обучението е 5 дни без дните за пътуване.

По решение на Експертния съвет към отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“ се насърчава участието в международни седмици, организирани от университети в държави участващи в програмата (програмни държави).


Правилата за осъществяване на мобилност с цел обучение са разписани в Правилника за дейността на отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“.

Преди мобилността преподавателят или служителят трябва да е получил потвърждение от приемащия университет, което се удостоверява с покана или заверен договор за мобилност с цел обучение,  където е разписана програмата за обучение за всеки ден от престоя. След представяне на потвърждението се изготвя договора за финансиране и се превежда съответната сума по банков път.

Отчитането на мобилността става със следните документи: заверен от приемащия университет договор за обучение, заверено от приемащия университет удостоверение за периода на престой и билети, удостоверяващи датите на пътуване и дестинацията, до която е финансирано пътуването.

Финансирането на мобилностите се изчислява на основание на единичните ставки за индивидуална подкрепа и пътни разходи.

Пътните разходи се изчисляват с помощта на калкулатор за разстоянията: http://ec.europa.eu

За въпроси: Елена Тодорова, тел: 618 268, e-mail: , стая 406, Ректорат.