Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Мобилност на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение в ЕС

Програма „Еразъм+“, КД131, мобилност на персонала с цел обучение в сферата на висшето образование е насочена към преподавателския и непреподавателския състав и дава възможност за професионално развитие на участниците в друга организация в държавите от ЕС и асоциираните към програмата Турция, Северна Македония и Сърбия.

В изпълнение на стратегията за интернационализация, цели на обучението са: да се подпомогне професионалното развитие на преподавателите и служителите чрез обмен на добри практики с колегите им от европейските висши училища и организации и да се задълбочи сътрудничеството между университетите на европейско ниво. Продължителността на обучението е в зависимост финансовите възможности на текущия проект, като може да бъде най-много 5 дни, без дните за пътуване.

По решение на Експертния съвет към отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“ се насърчава участието в международни седмици, организирани от университетите в държави участващи в програмата (програмни държави). 

Правилата за осъществяване на мобилност с цел обучение са разписани в Правилника за дейността на отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“.

Преди мобилността с цел обучение:  

Преподавателят или служителят кандидатства за участие в мобилност с цел обучение като подава заявление до Еразъм+ институционалния координатор с приложена предварителна програма за дните на престой по време на мобилността. За служителите заявлението трябва да е заверено с одобрение от прекия ръководител.

Преподавателят или служителят трябва да е получил потвърждение от приемащия университет, което се удостоверява с покана от приемащата организация и заверено Споразумение за мобилност с цел обучение, където е разписана програмата за обучение за всеки ден от престоя. След представяне на потвърждението се изготвят съпътстващите мобилността документи: договор за финансиране, декларация за личните данни, за преподавателите - декларация за промяна на графика за провеждане на часовете във Великотърновския университет, заповед за командировка. Съответстващата на мобилността стипендия се превежда по банков път.

Отчитането на мобилността става със следните документи: заверено от приемащия университет Споразумение за мобилност с цел обучение, заверено от приемащия университет Удостоверение за периода на престой и билети, удостоверяващи датите на пътуване до дестинацията, до която е финансирано пътуването. В случай на пътуване с лично превозно средство се представя фактура от хотел за съответния на дните на престой нощувки.

Отчитането на мобилността става със следните документи: заверено от приемащия университет Споразумение за мобилност с цел обучение, заверено от приемащия университет Удостоверение за периода на престой и билети, удостоверяващи датите на пътуване до дестинацията, до която е финансирано пътуването. В случай на пътуване с лично превозно средство се представя фактура от хотел за 6 нощувки.