Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Мобилност на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение в ЕС

Програма „Еразъм+“, Висше образование КД103, дава възможност на преподавателския и непреподавателски състав на висшите училища да осъществят мобилност с цел обучение в университет партньор от друга държава в Европейския съюз.

В изпълнение на стратегията за интернационализация, цели на обучението са: да се подпомогне професионалното развитие на преподавателите и служителите чрез обмен на добри практики с колегите им от европейските висши училища и да се задълбочи сътрудничеството между университетите на европейско ниво. Продължителността на обучението е 5 дни без дните за пътуване.

По решение на Експертния съвет към отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“ се насърчава участието в международни седмици, организирани от университети в държави участващи в програмата (програмни държави).

Правилата за осъществяване на мобилност с цел обучение са разписани в Правилника за дейността на отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“.

Преди мобилността с цел обучение: 

Преди да кандидатства за участие в международна седмица преподавателят или служителят подава заявление до Еразъм+ институционалния координатор с приложена предварителна програма на международната седмица. За служителите заявлението трябва да е заверено с одобрение от прекия ръководител.

Преподавателят или служителят трябва да е получил потвърждение от приемащия университет, което се удостоверява с покана за участие в международна седмица или заверено Споразумение за мобилност с цел обучение, където е разписана програмата за обучение за всеки ден от престоя. След представяне на потвърждението се изготвят съпътстващите мобилността документи: договор за финансиране, декларация за личните данни, заповед за командировка. Съответстващата на мобилността стипендия се превежда по банков път.

Отчитането на мобилността става със следните документи: заверено от приемащия университет Споразумение за мобилност с цел обучение, заверено от приемащия университет Удостоверение за периода на престой и билети, удостоверяващи датите на пътуване до дестинацията, до която е финансирано пътуването. В случай на пътуване с лично превозно средство се представя фактура от хотел за 6 нощувки.