Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Великотърновският университет получи висока оценка от Европейската комисия на своята кандидатура за Еразъм харта за висше образование - максималната възможна от 100 точки.

Хартата ще бъде връчена през януари 2020 г. и ще даде възможност за участие в програма Еразъм през новия седемгодишен програмен период от академичната 2021-2022 г. до 2027-2028 г. в проекти по ключови дейности 1, 2 и 3 на програмата.

Еразъм хартата дава възможност на университета да работи за международния си престиж чрез участие като равноправен партньор в европейското пространство за висше образование; хармонизиране на учебните програми с други европейски висши образователни институции; постигане на високо качество на мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал и признаване на резултатите от обучението на студентите в чужбина; увеличаване на броя мобилности на студенти и персонал, включително чрез краткосрочна и смесена мобилност; увеличаване на броя на двустранните споразумения; подобряване на сътрудничеството с чуждестранни предприятия и училища; разработване на иновативни практики и техния трансфер; разработване и прилагане на съдържание и услуги, базирани на информационни технологии, включително участие в инициативите "Еразъм без хартия", "Европейска студентска карта" и Еразъм мобилно приложение; разработване и модернизиране на учебни програми; публикации, участие в конференции и други научни и образователни събития.

Очакваните резултати от участието в програма Еразъм са повишаване на личните компетентности, самочувствие и професионално развитие; ползотворна обмяна на знания, идеи и опит; подобряване на интернационализацията и модернизацията на университета, качеството на образованието и ефективността на научните изследвания.