Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

В периода 11-13 октомври 2022 г. в зала „Европа“ ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" бе домакин на първоначална проектна среща по проект "EntreAction: An Innovative Case-to-videostory Approach in Entrepreneurial Education (EntreAction: Иновативен подход от казус към видеоразказ в обучението по предприемачество), номер на проекта 2022-1-BG01-KA220-HED-000086899, в който участват доц. д-р Венета Христова (проектен мениджър), доц. д-р Недко Минчев (локален проектен мениджър), проф. д-р Илияна Павлова, доц. д-р Иван Бянов и гл. ас. д-р Иван Стоянов.

В работата на срещата се включиха присъствено 10 преподаватели и учени от университетите-партньори: Университет Чанаккале, Турция, Морска академия в Шчечин, Полша, Университет по приложни науки в Тампере, Финландия, Университет Лайпциг, Германия, Science4People, Полша и ВТУ, а онлайн се включиха 6 колеги от екипа на Университет Авейро, Португалия. По време на работната среща се обсъди цялостния дизайн на проекта, разпределението на ангажиментите на всеки партньор по работни пакети, дефинираха се параметрите на комуникацията между участниците, изяснени бяха финансовите аспекти на всяка от партньорските организации, определи се ангажираността до следващата директна среща през март 2023 г. Ръководителят на проекта доц. д-р Венета Христова заедно с ръководителя на работен пакет 2 проф. д-р Пиотър Волейша (Science4People, Полша) проведоха задълбочена дискусия относно конкретизиране на всяка от първоначалните дейности по проекта по време и място. Напредъкът ще се проследява посредством провеждането на ежемесечни онлайн срещи, в които ще се дискутират постиженията и възникналите предизвикателства.

During May 11-13, 2022, in the "Europe" hall, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria hosted a kick-off project meeting on "EntreAction: An Innovative Case-to-videostory Approach in Entrepreneurial Education” project (project number 2022-1-BG01-KA220-HED-000086899), in which participated Assoc. Dr. Veneta Hristova (project manager), Assoc. Dr. Nedko Minchev (local project manager), Prof. Dr. Iliyana Pavlova, Assoc. Prof. Dr. Ivan Byanov and Head Assistant Dr. Ivan Stoyanov. 10 teachers and scientists from the partner universities took part in the work of the meeting: Canakkale University, Turkey , Maritime Academy in Szczecin, Poland, University of Applied Sciences in Tampere, Finland, University of Leipzig, Germany, Science4People, Poland and VTU, and 6 colleagues from the team of University of Aveiro, Portugal online. During the workshop, the overall project design, the distribution of each partner’s commitments and work in packages, the parameters of communication were defined, the financial aspects of each of the partner organizations were clarified, the commitment until the next direct meeting in March 2023 was determined. Work package 2 was presented by Prof. Dr. Piotr Wolejsza (Science4People, Poland) who held an in-depth discussion on specifying each of the initial project activities in time and place. Progress will be observed through monthly online meetings where achievements and challenges will be discussed.

1

234

WhatsApp Image 2022 10 11 at 15.11.54