Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

На 30 май 2019 г. Комисията одобри предложението за програма „Еразъм“ с удвояване на бюджета до 30 милиарда евро за следващия програмен период от 2021 г. до 2027 г.

Въз основа на успеха на "Еразъм+", следващата програма ще предостави възможности за учене и мобилност на 12 милиона души, в сравнение с 4 милиона души в настоящата програма. Фокусът върху „еволюция, а не революция“ означава, че програмата „Еразъм“ ще продължи да обхваща училищата, професионалното образование и обучение, висшето образование и обучението за възрастни, но по един по-рационален начин.

Въз основа на средносрочната оценка и консултациите със заинтересованите страни, следващата програма ще бъде значително укрепена, разширена и приобщаваща. Тя ще продължи да насърчава дейности, които насърчават познанията и осведомеността за ЕС, възможностите в области на знанието, сврзани с бъдещето като изменението на климата, роботиката и др., но с с по-добър обхват и включване на хора с по-малко възможности.

Международното измерение на програмата също ще бъде стимулирано. Инвестирането в хората, техните умения и знания ще спомогнат за справяне с глобалните предизвикателства, ще поддържат социалната справедливост и ще стимулират конкурентоспособността на Европа.

Тибор Наврачич, комисар по образованието, културата, младежта и спорта, заяви: Много се гордея, че Комисията предложи да удвои бюджета за Еразъм - това е най-голямото увеличение за всяка бюджетна програма на ЕС, която внесохме. И ние трябва да бъдем смели: тази програма ще подкрепи големите амбиции, които имаме, за овластяване на младите хора, изграждане на Европейско образователно пространство и укрепване на европейската идентичност. Призовавам държавите-членки и Европейския парламент да ни подкрепят и да се уверим, че инвестираме в най-ценния ни ресурс - хората."

Източник: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/commission-adopts-proposal-next-erasmus-programme-2021-2027_en