Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

В периода 23.04.-30.04.2023 г. се проведе Еразъм+ смесена интензивна програма "Формиране на интеркултурна компетентност чрез работа с фолклор на балкански страни" с участие на 35 студенти от четири държави - България, Сърбия, Румъния и Турция. 

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ е координатор, а ръководител на проекта е проф. дн Мариана Гърмидолова. Партньори на проекта са Университета в Ниш, Сърбия, Университета в Питещ, Румъния и Университет „Афион Коджатепе“, Турция. Програмата се проведе в Педагогическия факултет на Нишкия Университет в гр. Враня, Сърбия.

Проектът включва четири модула – три онлайн срещи и присъствена дейност във Враня.

Първата онлайн среща се проведе две седмици преди стартирането на проекта. На нея участниците се представиха, запознаха се с работната програма по проекта. На всяка група студенти бяха възложени задачи, свързани с подготовката на презентация за културата на тяхната страна.

По време на втората среща студентите представиха презентациите си и запознаха останалите с елементи от културата на своите страни по темата на проекта.

Следващият модул включи едноседмична присъствена дейност със студентите в град Враня. В рамките на пет дни те представиха фолклорни елементи от своята култура. Първият ден студентите презентираха част от пластичния фолклор на своите народи - пословици и поговорки. Всички получиха подаръци и календари с български пословици, изработени от Лилия Кунева, студентка от Факултата по изобразително изкуство на ВТУ. Всеки участник бе посрещнат с българска гривна от гайтани. Вторият ден студентите презентираха избрани популярни фолклорни танци. Всеки екип от държавите участнички в проекта представи свой характерен народен танц. Беше проведен тренинг за съвместно изпълнение на избраните фолклорни танци. През третия ден дейностите по проекта продължиха с презентации за песенния фолклор на участниците в проекта. Студентите представиха основните характеристики на песенното и музикалното творчество на своите страни. Участниците научиха и изпяха по една народна песен на български, сръбски, турски и румънски език. Денят завърши с фолклорна програма, изнесена от сръбски професионален танцов състав "Севдах" от град Враня. Четвъртият ден участниците ни запознаха с особеностите на мъжките и женските носии по региони, обясниха значението на избрани символи в народните тъкани. Последният ден проектът завърши със спектакъл "Заедно сме по-силни!", в който всички демонстрираха своите умения да пеят и танцуват. Всеки студент избра и нарисува символ върху рекламните тениски на проекта.

В седмицата на проекта домакините от Педагогически факултет на град Враня предложиха интересна програма за студентите. Тя включи посещение на етнографския музей и местния зоопарк.

Залючителната онлайн среща се проведе на 3.06.2023 г. На нея всяка група представи свой вариант презентация на тема „Прозорец към Балканите“. Задачата бе всеки екип да открие общите черти в културата на балканските народи, свързани с фолклора.