Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Въпреки глобалната пандемия от COVID-19, продължава реализирането на проект "Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места - EPSWRA", финансиран по програма „Еразъм+“. Проектът се реализира от катедра „Организация и методология на социалните дейности“ с ръководител доц. д-р Соня Будева. ВТУ е един от седемте европейски партньори, включени в този проект.

От началото на проекта до налагане на карантинните мерки са осъществени мобилности в чужбина с цел обучение на 60 социални работници, една международна конференция, европейско изследователско проучване сред 350 работещи в социалната сфера за професионалните рискове и потребности, създаден е международен професионален блог за споделяне на опит, идеи и подкрепа - https://www.facebook.com/Epswra-Project-277292906295720

От месец март 2020 г. партньорите осъществяват голяма част от дейностите по проекта онлайн, а където е възможно и с физическо присъствие. Дейностите по проекта са приспособени към променените обстоятелства, за да се гарантира постигането на предварително заложените и очаквани резултати. Предстоят множество активности през оставащите шест месеца от проекта, част от които бяха отложени във времето заради усложнената обстановка в целия свят.

ВТУ като партньор по проекта, и в частност катедра „Организация и методология на социалните дейности“, ще бъдат отговорни за организирането и осъществяването на едноседмичен онлайн международен семинар на социални работници от седем държави и двудневна международна научно-практическа конференция в периода 1-5 декември, както и на информационни семинари и фокус-групи в 12 малки населени места с представители на местната власт, социални институции и общността. Предстои и подготовката и публикуването на практическо ръководство с добри практики за работещите в социалната сфера.