SI Slovene:

Еразъм код /

Година на изтичане на Еразъм договора

Университет Академичен координатор Направление

ПРЕПОДАВАНЕ

Брой препода-

ватели/

бой дни

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛ

Брой служители / дни

SI Slovene          

SI KOPER03

2021

University of Primorska Пенка Кънева 011 Education, Teacher Training 2/14 2/14

SI LJUBLJA01

2021

University of Ljubljana Николай Проданов 38 Law 1/7 1/7

SI LJUBLJA01

2021

University of Ljubljana Катя Симеонова 14 Teacher Training 2/14 -

SI MARIBOR01

2021

University of Maribor

Милена Бръчкова

Людмила Иванова

311 Psychology

222 Languages

1/5

1/5

-