IS Island:

Еразъм код /

Година на изтичане на Еразъм договора

Университет Академичен координатор Направление

ПРЕПОДАВАНЕ

Брой препода-

ватели/

бой дни

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛ

Брой служители / дни

IS Island          

IS REYKJAV01

2021

University of Island Ивелин Иванов 0222 History 2/14 2/14