FI Finland:

Еразъм код /

Година на изтичане на Еразъм договора

Университет Академичен координатор Направление

ПРЕПОДАВАНЕ

Брой препода-

ватели/

бой дни

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛ

Брой служители / дни

FI Finland          

SF TAMPERE06

2018

Tampere University of Applied Sciences

Ваня Цонкова

Цветанка Трифонова

041 Business administration

0612 Database

0613 Software

1/7

1/7

1/7

1/7

1/7

1/7

SF VANTAA05

2021

Laurea University of Applied Sciences

Милена Йоргова

Венета Христова

092 Welfare

041 Business and administration

2/5

2/5

2/5

2/5