SI Slovene:

ЕРАЗЪМ КОД УНИВЕРСИТЕТ КООРДИНАТОР НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕПОДАВАНЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛ
SI Slovene      

бр. препода-

ватели/

бр. дни

бр. препода

ватели/

бр. дни

SI KOPER03

2021

University of Primorska Пенка Кънева 011 Education, Teacher Training 2/14 2/14

SI LJUBLJA01

2021

University of Ljubljana Николай Проданов 38 Law 1/7 1/7

SI LJUBLJA01

2021

University of Ljubljana Катя Симеонова 14 Teacher Training 2/14 -

SI MARIBOR01

2021

University of Maribor

Милена Бръчкова

Людмила Иванова

311 Psychology

222 Languages

1/5

1/5

-