IS Island:

ЕРАЗЪМ КОД УНИВЕРСИТЕТ КООРДИНАТОР НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕПОДАВАНЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛ
IS Island      

бр. препода-

ватели/

бр. дни

бр. препода

ватели/

бр. дни

IS REYKJAV01

2021

University of Island Ивелин Иванов 0222 History 2/14 2/14