Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

EntreAction: AN INNOVATIVE CASE-TO-VIDEOSTORY APPROACH IN ENTREPRENUAL EDUCATION

EntreAction: ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ОТ КАЗУС КЪМ ВИДЕОРАЗКАЗ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Договор № 2022-1-BG01-KA220-HED-000086899


ВОДЕЩ ПАРТНЬОР: Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий“


www.uni-vt.bg, гр. В.Търново, 5003, Света Гора, ул. Теодосий Търновски 2, +359 62 620 189, +359 62 618 268


Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” е основан през 1963 г. От 1971 г. става първият извънстоличен държавен университет в България, наследник на Търновската книжовна школа от 1371 г. Понастоящем ВТУ е едно от водещите български висши учебни заведения, специализирано в широка гама от акредитирани специалности в 6 от 9 области на висшето образование в България: Педагогически науки; Езикови и филологически науки; Социални, правни и бизнес науки; Комуникационни и информационни науки; Изкуство и дизайн; Математика и информатика и Национална сигурност. Има утвърдена репутация на национален и международен център за обучение и изследвания. Университетът има 9 факултета, които предлагат над 60 бакалавърски програми, над 130 магистърски програми и 64 докторски програми, филиал във Враца и Колеж за обучение на учители в Плевен. Великотърновският университет е в Топ 3 на изпращащите институции на Европейската комисия за 2017 г., като продължаваме да сме в челните позиции на изпращащи институции в България по програма Еразъм+ КА1. Има капацитет да управлява европейски проекти, благодарение на добре организирания отдел „Международни връзки“, който отговаря за всички проекти по програма Еразъм+. На университетско ниво се изпълняват и други проекти по различни национални или международни програми. Университетът има дългогодишно сътрудничество с много европейски и неевропейски университети и има водеща позиция в България.МОРСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ НА ШЧЕЧИН


www.pm.szczecin.pl, Полша, Шчечин/em>


Морският технологичен университет на Шчечин (MUS) е публичен технически университет, чиято история датира от 1947 г. Обучението се провежда в петте факултета: Факултет по навигация, Факултет по морско инженерство, Факултет по компютърни науки и телекомуникации, Факултет по мехатроника и електротехника и Факултет по транспортно инженерство и икономика, където в момента 3000 студенти посещават 15 бакалавърски програми, 6 магистърски програми и 2 докторски програми. MUS предлага също следдипломни програми и множество професионални курсове и обучения. Персоналът на MUS се състои от 500 служители, включително около 300 академичен персонал. Мисията на MUS е да обучава висококвалифициран морски персонал, както и персонал, подготвен да внедри компютърен софтуер и системи за подпомагане на трансфера на информация в транспортно-спедиторската логистична индустрия. Университетът разполага с над 100 добре оборудвани лаборатории, модерен изследователски и учебен кораб - m/s Nawigator XXI и 16 най-модерни технически симулатора. Отговаряйки на изискванията на международните конвенции и като притежател на множество сертификати за качество на обучението, Морският университет в Шчечин е един от лидерите в ЕС сред университетите от този тип. Освен това MUS участва активно в многобройни външно финансирани международни проекти, чиято стойност през 2003-2022 г. надхвърля 35 милиона евро. MUS е участвал в проекти, съфинансирани от следните инструменти на ЕС и международни програми като: Хоризонт 2020, Регион на Балтийско море, Южна Балтийска програма, BONUS-185, Era-Net Transport III, Era-Net Martec, Полско-норвежко изследване Програма, Еразъм+ и структурни фондове (ЕФРР и ЕСФ) чрез национални програми за обучение и развитие на иновации и инфраструктура. Дългосрочната цел на MUS е да подобри подкрепата която университетът предоставя на студентите по предприемачество. В процес на създаване е собствена вътрешна система за поддръжка, базирана на EntreAction!. С участието си в EntreAction! MUS обогатява своето учебно съдържание и дава възможност на студентите да учат в международна среда, както и повишава качеството на преподаване. Сътрудничеството между академичния състав на MUS и партньорите по проекта предоставя на служителите на MUS възможност непрекъснато да актуализират знанията си и да комбинират теоретичния си опит с практически уменияУНИВЕРСИТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ НАУКИ НА ТАМПЕРЕ


www.tuni.fi, Финландияр Тампере


Университетът за приложни науки в Тампере (TAMK) е мултидисциплинарна и международна институция за висше образование, чиято експертизата варира от инженерни науки до бизнес и предприемачество с фокус върху педагогиката и професионалното обучение. Като университет за приложни науки, TAMK има специален акцент върху практически ориентираното образование и изследвания. TAMK има над 13 000 студенти в рамките на над 40 образователни програми, от които 9 се провеждат на английски език. TAMK реализира съвместни програми с 360 партньорски университета в 50 страни и има богат опит в управлението и участието в проекти, финансирани от различни програми като H2020, Erasmus, EuropeAid, Business Finland, ESF, ERDF, Erasmus+, First, Northsouth-South, Interreg и др. В TAMK са очертани три основни области на развитие:

1) способности за учене в модерна работна среда и международни мрежи,

2) адаптиране на нововъзникващите технологии,

3) екологични иновации и социални предизвикателства.

Те очертават рамка, в която са интегрирани девет области на обучение: School of Pedagogical Innovations and Culture, School of Business and Media, School of Built Environments and Bioeconomy, School of Industrial Engineering, and School of Social Services and Health Care.

Тази форма на организация гарантира, че съвременните мултидисциплинарни образователни и изследователски дейности и проекти се реализират чрез използването на голямо разнообразие на експертни познания. В дейностите по изследване и развитие на иновациите, професионалната експертиза на преподавателите на ТАМК и модерните идеи на студентите се използват при решаването на проблемите на развитието и растежа. Проектите често се изпълняват в т.н. живи лаборатории, които представляват среда за тестове и експерименти в реална среда. Силната експертиза на TAMK в областта на образованието се прилага при разработването на продукти и услуги, които включват образователен компонент. TAMK е ценен член на няколко Еразъм+ стратегически партньорства, партньорства за сътрудничество, алианс на знанието и проекти за изграждане на капацитет.SCIENCE4PEOPLE


www.science4people.eu, Полша


Частна компания с мултидисциплинарент екип, част от който е тясно свързана с образователния процес, предимно на ниво висше образование, останалите имат експертиза в областта на кинознание и медийна култура. Подобен мултидисциплинарен екип има всички необходими компетенции за подготовка на сценарии за разказване на истории от предприемачи и компании и прилагане като иновативен метод в обучението по предприемачество. В момента в компанията работят 15 души и се изпълняват 3 проекта, включително MELES-BOT. Други две са изследователски проекти със силно социално въздействие. JoinUs4Health, финансиран чрез Horizon2020 и InfoTester има за цел автоматично и прецизно откриване на дезинформация във връзка с работата на изкуствен интелект.УНИВЕРСИТЕТ НА АВЕЙРО


www.ua.pt, Португалия

Университетът на Авейро (UA) е основан през 1973 г. и е с над 15 000 студенти. Университетът има силен изследователски профил и уникален модел на управление, което му позволява да работи като регионална мрежа за образование и обучение. Член е на Европейския Консорциум на иновативните университети и е един от първите, получили сертификат ECTS през 2004 г. Участва в съвместни магистърски и докторски програми в рамките на ERASMUS MUNDUS и други поттугалски университети. Сътрудничеството между Института по телекомуникации (IT) и Секторът по физика със Siemens е пример за начина, по който университетът насърчава както иновациите, така и комерсиализацията, свързана с научни изследвания. Екипът на Университета се състои от опитни преподаватели и изследователи в природни науки, предприемачество, иновации, социални мрежи, цифрови медии и смесена реалност. Всички членове на екипа са квалифицирани експерти в областите, свързани с проекта.УНИВЕРСИТЕТ НА ЛАЙПЦИГ


www.uni-leipzig.de, Германия


Като всеобхватен университет Университета на Лайпциг покрива целия спектър от природни науки до широк набор от учебни програми в хуманитарните и социалните науки. Университетът в момента предлага около 136 програми в различни образователни степени плюс курсове за дистанционно обучение, което прави образователния му профил уникален в Саксония. Интердисциплинарното обучение, модерното оборудване,ангажираните опитни лектори в съчетание с характерната атмосфера на града са сред основните причини за изключителния интерес към предлаганите специалности. Университетът е място и за активно международно сътрудничество в научните изследвания и преподаването в рамките на 50 двустранни споразумения на университетско ниво и приблизително 350 ЕРАЗЪМ споразумения с университети по целия свят, а 43 споразумения на ниво факултет и 39 двунационални следдипломни споразуменията за степен допълват международния радиус на ангажираност на университета. Лайпциг Алумни Интернешънъл-мрежата обхваща повече от 1800 ангажирани възпитаници на UL от повече от 110 страни, които са активно свързани с тяхната алма матер. Лайпцигският университет включва високо ниво на предприемачески дейности, главно в следните области:

1. Лекции и семинари на бакалавърско ниво

2. Лекции и семинари на следдипломно ниво: международна MBA програма (Насърчаване и обучение на малки предприятия),

3. Start Up Incubator SMILE в Лайпцигския университет, консултантска услуга за стартиращи предприятия, студенти и учени, които искат да създадат нова компания, предоставяне на офис пространство, обучение, обучение или подкрепа при кандидатстване за публични средства.УНИВЕРСИТЕТ 18 МАРТ НА ЧАНАККАЛЕ


www.comu.edu.tr, Турция


Университетът 18 март на Чанаккале (COMU) е основан през 1992 г. Развива се бързо, както по отношение на броя на студентите, така и по отношение на персонала и базата, което стимулира откриването на нови факултети и колежи. Университетът има 50 000 студенти, участващи в голямо разнообразие от програми, преподавани от 1450 души академичен състав в 15 факултета, 3 политехнически колежа и 13 професионални колежа.

Университетът 18 март на Чанаккале е един от най-конкурентните университети в Турция, разполага с огромен изследователски фонд, насърчаващ напредъка и развтитието. Провежда активна политика чрез развитието и фонансирането на научноизследователски проекти всключително и в рамките на международни изследователски програми.