Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

ПРОЕКТ ДИГИТАЛНА РАНИЦА-МОЯТА БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТ "ДИГИТАЛНА РАНИЦА-МОЯТА БЪЛГАРИЯ": ИНТЕРАКТИВНО ПОМАГАЛО ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ЧУЖБИНА“

Договор № 2020-1-BG01-KA226-SCH-094970

Програма „Еразъм+“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, проекти за „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“


Основните приоритети на проекта: 

  • Повишаване на ключовите дигитални компетентности на обучаемите от българските училища в чужбина чрез разработване и апробиране на иновативна система за преподаване и учене, интегрирана в учебна образователна платформа, чрез която познавателните дейности са организирани спрямо когнитивните възможности, нагласите, очакванията, мотивацията и мисловните процеси на ученици от различни възрастови групи в контекста на общата цел – активизация на участието им в учебния процес.
  • Оказване на методико-дидактическа подкрепа на учителите в българските училища в чужбина за организиране на ефективно обучение, базирано на дигиталните технологии и на иновативни и отворени педагогически практики.


Други специфични приоритети:

  • Повишаване на професионалните дигитални компетенции на учителите чрез предоставянето на система от дидактически инструменти за постигането на образователните цели, включително такива, свързани с приобщаването и многообразието (лингвистично, етнокултурно, социално, когнитивно), в интегрирани тематичниобласти, които могат да се използват както в предметно, така и в метапредметно организирано обучение спрямо ученици от смесени възрастови групи или групи с деца на различно ниво на владеене на български език);
  • Повишаване на интеграцията на информационно-комуникационните технологии в учебния процес спрямо обучаеми с различни нива на дигитална компетентност;
  • Повишаване на професионалната подготовка на студенти – бъдещи учители, обучаващи се в ОКС „бакалавър“ в специалности от професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по … български език, история, география“ и ОКС „магистър“ – „Българска филология“, „География и икономика“, „История и цивилизации“ и др. чрез включването им в процеса по апробиране на урочните единици чрез отдалечен достъп и работата в интернет среда с деца от българските училища в чужбина;
  • Повишаване подготовката на кандидат-студенти от българските училища в чужбина за прием в български висши училища в съответствие с приоритетните политики на МОН.