Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

ПРОЕКТ ДИГИТАЛНА РАНИЦА-МОЯТА БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТ "ДИГИТАЛНА РАНИЦА-МОЯТА БЪЛГАРИЯ": ИНТЕРАКТИВНО ПОМАГАЛО ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ЧУЖБИНА“

Договор № 2020-1-BG01-KA226-SCH-094970

Програма „Еразъм+“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, проекти за „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“


ВОДЕЩ ПАРТНЬОР: Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий“


www.uni-vt.bg, гр. В.Търново, 5003, Света Гора, ул. Теодосий Търновски 2, +35962620189, +359 62 618 268 


Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” е основан като висш педагогически институт през 1963 г. От 1971 г. става първият извънстоличен държавен университет в България. Днес университетът е водещ с редица акредитирани професионални направления в ОКС «бакалавър» и «магистър», както и в ОНС «доктор». Наследник на Търновската книжовна школа от 14-ти век, днес той е авторитетен академичен център за обучение в хуманитаристиката със значим национален и международен престиж. Университетът има 11 основни структурни звена. При последната инстутиционална акредитация Националната агенция за оценяване и акредитация присъжда на Великотърновския университет оценка 9,45 (валидна до 20.09.2024 г.), която гарантира признаването на придобитите дипломи. Общият брой на студентите е над 9 000 от България и чужбина, а преподавателският състав – над 500. Бакалавърска степен се придобива в над 60 образователни програми (специалности), магистърска – в над 130 образователни програми (специалности), а докторска – по 68 програми, в общо 21 професионални направления.

Великотърновският университет е уважаван и предпочитан партньор от академични институции в Европа, САЩ, Африка и Азия. Университетът поддържа активни контакти с много висши институции по целия свят и има над 80 споразумения за пряко двустранно сътрудничество. В рамките на програма „Еразъм“, като част от Програмата за учене през целия живот и други европейски програми, университетът има над 290 споразумения за академична мобилност и изследвания с университети от всички страни на Европейския съюз. Университетският комплекс включва основен кампус, церемониална зала (аула) от 500 места и учебни сгради, централна библиотека, спортен център, общежития, плюс три кампуса в центъра на Велико Търново с библиотеки, студентски столове и общежития. В началото на 21-ви век Великотърновският университет е най-големият български университет извън столицата и признат център за хуманитарни науки и изкуства, поддържа широк спектър от международни контакти и се гордее със заслужен национален и международен престиж.

Университетът разполага с експертен екип от специалисти, които имат богат професионален опит в преподаването на българския език като роден и чужд, както и в подготовката на педагогически специалисти – учители по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика. Ключовите участници в проекта от екипа на ВТУ са автори на учебници и учебни помагала по български език в сферата на чуждоезиковото обучение, по история и цивилизации и по география и икономика, както за националната образователна система, така и за българските училища в чужбина. Участвали са и участват в редица научни проекти с европейско и национално финансиране


Съюз на българите в Кипър (СБК)


www.bguc.org, Epaminonda 7, Str., Nicosia 1076, Cyprus, +35796550706, +35796731510


Съюзът на българите в Кипър (СБК) е организация, основана през 4 април 1998 г. в Лимасол, Кипър. На 1 юли 1999 г. СБК е регистрирана като организация с нестопанска цел съгласно закона от 1972 и 1997 г. и наредбата от 1973 до 1998 г. за организациите и фондациите в РКипър. Тя е юридическо лице с рег.номер № 2071.

Цели и задачи на СБК са както е посочено и в устава: основна цел на организацията е да защитава, съхранява и развива българското самосъзнание сред своите членове, да защитава, съхранява и развива българския език, култура и традиции сред българската общност в кипър, както и да допринася за тяхното популяризиране в кипърското общество. Организацията развива активна дейност, която е насочена към обединяване на българската общност и съхраняване на българското самосъзнание и култура, поради което има наети помещения в Никозия и Полис Хрисохус. СБК развива читалищна дейност като има свои културно-образователни центрове с библиотеки, филмотеки, провежда образователни курсове и голямо разнообразие от мероприятия. В културно-образователните центрове на СБК се провеждат и занятията на българските съботно-неделни училища, които се регистрират със стартирането на националната програма „Роден език и култура зад граница” през 2009 г., а по късно съгласно Постановление 334 към Министерския съвет (понастоящем ПМС № 90/29.05.2018 г.). Към организацията работят 10 учители , 240 обучаеми, включително ученици и обучаващи се в часовете за изучаване на езици. Издава се сертифицирано удостоверение, което позволява на обучаемите да се запишат директно в българските училища в България, без да пропускат или повтарят учебна година, в случай че се върнат в България.

Творчески обединения към организацията са вокална група „До, ре, ми“ и група за народни танци „Канатица“ .

СБК има договор за дългосрочно сътрудничество в областта на културата и образованието с два български университета – Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" и Софийския университет "Св. Кл. Охридски". По силата на слючения договор с Департамента за езиково обучение към СУ “Св. Климент Охридски” Съюза на българите в Кипър е оторизиран изпитен център за сертифициране знанията по български език за нива А1, А2, В1, В2, С1, С2 по европейската езикова рамка. Има и споразумение за сътрудничество и разпространение на българска култура и традиции в чужбина с Гръцко-българската асоциация за култура „Паисий Хилендарски“ в Атина, Гърция.

Съюзът на българите в Кипър има богат културен календар, който съдържа събития и инициативи както организирани от асоциацията, така и от училищата, на които е бенефициент. Те подробно могат да бъдат разгледани на официалните страници в Интернет (https://bguc.org; https://www.facebook.com/Association.Bulgarians.Cyprus). Традиционни за Съюза на българите в Кипър са: „Дни на България“ – седмица посветена на националния празник на България, изпълнена с културни събития (камерни концерти, фестивали, училищни представяния, концерти на сцена, базари, изложби и т.н.) и „Дни на българската култура в Кипър“ – посветени на 24 май.


Гръцко-българско сдружение за култура "Паисий Хилендарски" (ГБСК)


, 101, 3th Septemvriou str, Гърция, 104 34, Аthens


Българско неделно училище „Паисий Хилендарски” е образователно звено, прилежащо към Гръцко-българско сдружение за култура „Паисий Хилендарски” (ГБСК), Атина. Училището има десетгодишна история, като през учебната 2018-2019 г. в него се обучаваха над 160 деца под отговорното и професионално ръководство на учителски екип от 11 педагози. Училището е създадено в отговор на нуждите на стотици български семейства, живеещи в Гърция (и в частност в нейната столица – Атина), за обучение на техните деца по български език и запознаването им с българската история и култура с цел съхраняване на тяхната национална, културна и духовна идентичност. Обучението по съответните учебни дисциплини се организира в рамките на учебни класове и групи, отговарящи на образователната система, прилагана в Република България – от 1 до 12 клас, подготвителен клас и предучилищна група. Разпределението на учениците в съответните класове е съобразено както с тяхната възраст, така и с нивото на техните знания по съответните дисциплини по преценка на компетентните и отговорните за обучението в неделното училище учители. Обучението включва задължителен хорариум по предметите български език и литература, история на България, география и икономика на България. С цел прилагането и спазването на законово утвърдените за образователната система на Република България учебни планове и учебни програми обучението по съответните учебни дисциплини се организира според изискванията на ПМС №90/от 28.05.2018г., като издадените удостоверения за проведено обучение се въвеждат в електронен регистър на неделните училища. Училището фигурира в списъка на българските неделни училища в чужбина, утвърден със Заповед на министъра на образованието и науката, под собствен номер за всяка учебна година. Училището е участвало като партньор в проект "Иновации и добри практики в образованието" с референтен номер 2016-1-BG01-KA201-023749 , по „Еразъм +“, Cooperation for innovation and the exchange of good practices, стартирал на 03-10-2016 - и приключил на 02-12-2017 .