Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

ПРОЕКТ ДИГИТАЛНА РАНИЦА-МОЯТА БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТ "ДИГИТАЛНА РАНИЦА-МОЯТА БЪЛГАРИЯ": ИНТЕРАКТИВНО ПОМАГАЛО ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ЧУЖБИНА“

Договор № 2020-1-BG01-KA226-SCH-094970

Програма „Еразъм+“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, проекти за „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“


Интелектуални продукти: 

В резултат на стратегическото партньорство ще бъдат реализирани и популяризирани три интелектуални продукта:

    • Електронната учебна платформа;

Учебната платформа като интелектуален продукт на проекта цели да предложи дидактически инструментариум в четири основни стъпки – дизайн на учебното съдържание по модули, организация на комуникацията между учители и учениците, както и между студенти от Великотърновския университет и ученици, достъп до допълнителни и външни ресурси. Тази инфраструктура позволява диверсификация на дидактическите подходи и информационни канали, които да отчитат различните стратегии и стилове на учене с цел ефективно усвояване на учебното съдържание и формиране на компетентности за учене през целия живот. Интегрирането на електронни ресурси в традиционните форми на обучение ще даде възможност на обучаваните за независима от времето и мястото (асинхронна) самоподготовка и постоянен достъп до учебното съдържание. Освен това ще стимулира усвояването на стратегически дигитални, самостоятелността и отговорната работа на ученици и преподаватели с модели за учене, базирани на мултимедийно представена информация. Онлайн учебната платформа е базисен елемент от предимствата, които предлага електронното обучение, като дава възможност на учениците да осъществят виртуалната групова работа и работата в екип, които са от ключово значение за бъдещата им професионална реализация.

    • Интерактивно учебно помагало за ученици със свободен достъп;

Електронното дидактическо средство представлява цялостна система, изградена върху учебното съдържание от три учебни предмета - български език и литература, география и икономика и история и цивилизации (с акцент върху компетентностния подход) в съответствие с нормативните изисквания към неговото усвояване. В съдържателно отношение могат да се диференцират аналитико-логическа, образна, дейностна и алгоритмична линия, насочени към ученици с различни когнитивни стилове на възприемане на знанието. Учебната информация е представена чрез обяснителни, информативни и инструктивни текстове, илюстрации, схеми, справочни материали, системи от задачи с различна степен на сложност. В структурно отношение интерактивното учебно помагало представлява потребителски интерфейс за учениците (видимата част, определяща работната среда на обучаемите и диалога им с обучителната система) и е в директна обвързаност с другия основен конструкт на системата, а именно методическата подкрепа за учителя (методическо ръководство). Потребителският интерфейс е организиран в два основни блока (компонентни части) - инвариантен и вариантен. Инвариантният блок включва селектиран модел на учебното съдържание. Организиран е тематично в урочни статии. Той е ядрото на интерактивното учебно помагало, тъй като интегрира всички останали сегменти. В зависимост от комплексните и оперативни цели, нивото на познавателни интереси на обучаемите, професионалния избор на учителя и конкретиката на учебната среда позволява цялостно прилагане в класно-урочната дейност при различни типове уроци (за нови знания, тематично обобщение и контрол) или фрагментарно в отделни макроструктурни компоненти.

    • Методическо ръководство за учители.

Методическото ръководство за приложение на интерактивното учебно помагало е потребителският интерфейс за учители. Целта на разработването му е да подкрепи хармоничното съчетаване на онлайн базирания ресурс с останалите дидактически средства, което е прерогатив на учителя в ролята на модератор на обучителния процес. Включва описание на методология на изграждане на електронния образователен ресурс и методика на приложението му в учебно-познавателния процес в демонстрационен (съчетан с традиционни дидактически средства) и обучителен (като автономно дидактическо средство) режим.


Успешното разпространение и използване на проектните резултати ще създаде условия за свободен достъп до образователни ресурси сред българите в чужбина, както и ще повиши ангажираността на широката общественост към проблемите на българските училища в чужбина.