Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

ПРОЕКТ ДИГИТАЛНА РАНИЦА-МОЯТА БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТ "ДИГИТАЛНА РАНИЦА-МОЯТА БЪЛГАРИЯ": ИНТЕРАКТИВНО ПОМАГАЛО ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ЧУЖБИНА“

Договор № 2020-1-BG01-KA226-SCH-094970

Програма „Еразъм+“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, проекти за „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“


Дейности: 

  • Разработване на иновативен дидактико-методически вариант за организация на обучението в българските училища в чужбина, съобразен с основните и оперативните цели спрямо тематични области от учебното съдържание по български език и литература, география и икономика и история и цивилизации, приложим за онлайн и електронно обучение в извънрени ситуации;
  • Създаване на адаптирани към възрастовите особености на учениците ресурси (интерактивно учебно помагало, достъпно чрез уеббазирана платформа), представяйки изучаваните тематични области в тяхната конкретност и абстрактност, актуалност и динамичност чрез изразните възможности на мултимедийността;
  • Оказване на дидактическа подкрепа на учителите посредством създаване на методическо пособие;
  • Създаване на координиращ действен механизъм спрямо преподавателската дейност на учителя и познавателната на учениците;
  • Апробиране, оценка на резултата от интегрирането на интерактивното учебно помагало и неговата техническа (уеббазирана платформа) в учебно-познавателния процес и прилагане на система от коригиращи действия (при необходимост);
  • Дейности по разпространение на резултатите (публикации; представителни сайтове, социални медии, уеб сайт на проекта; представяне на резултатите на семинари на учители и университетски преподаватели в България и в чужбина
  • Организиранe и провеждане на мултиплициращи събития (събития, организирани по проекта)