Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

ПРОЕКТ ДИГИТАЛНА РАНИЦА-МОЯТА БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТ "ДИГИТАЛНА РАНИЦА-МОЯТА БЪЛГАРИЯ": ИНТЕРАКТИВНО ПОМАГАЛО ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ЧУЖБИНА“

Договор № 2020-1-BG01-KA226-SCH-094970

Програма „Еразъм+“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, проекти за „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“

 

Фейсбук страница на проекта: https://www.facebook.com/DigitalBagBulgaria

Пандемията от COVID-19 предизвика криза, при която повече от всякога достъпът до образование се затвърди като един от важните фактори за социална промяна: учениците са ангажирани със социализиране в нов формат, а учителите са длъжни да се адаптират към нови образователни практики. Особено силно негативните последици рефлектираха върху достъпа до качествени образователни ресурси сред българските ученици, живеещи в чужбина.

В тази връзка, проектът DSchB.BG цели да "добави стойност" в подготовката на образователната система да посрещне предизвикателствата на внезапния преход към електронно базираното обучение, като предостави отворен достъп до образователни ресурси, насърчи дигиталното обучение и подкрепи учителите да усъвършенстват цифровите си компетентности, съхранявайки приобщаващия характер на образователния процес сред българите в чужбина.

Проектът е конкретизиран вариант на концептуалната идея за изграждане на интерактивно учебно помагало във формат на електронен образователен ресурс. Планиран е като теоретико-дидактически обоснована технология от модулен тип за ефективно реализиране на учебно-познавателния процес, насочен към ключовите компетентности, знания и умения на обучаемите в динамичния и все по-дигитален 21-ви век. Проектът има за цел да насърчи интердисциплинарната организация на учебното съдържание за българските училища в чужбина, използвайки иновативни дидактически подходи и среда за обучение, които предоставят устойчив модел за дигитално обучение, приложим в извънредни ситуации от различен характер. Моделът може да се адаптира към образователните системи на всяка от страните-членки на ЕС.

В тази връзка стратегическото партньорство между Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" и две от организациите на българите в чужбина – "Съюз на българите в Кипър" (CБК) и Гръцко-българско сдружение за култура ''Паисий Хилендарски" (ГБСК ) е насочено и към укрепване на сътрудничеството и изграждане на работещи мрежи между висшите училища в България и българските училища зад граница за нуждите на дигаталното обучение.

На второ тематично ниво проектът си поставя за цел да повиши професионалната подготовка на студенти – бъдещи учители, чрез включването им в процеса по апробиране на урочните единици чрез отдалечен достъп и работата в интернет среда с деца от българските училища в чужбина, както и да повиши подготовката на кандидат-студенти от български училища в чужбина за прием в български университети, като ги направи по гъвкави и адаптивни към новата среда за обучение в дигиталния 21-ви век.

Проектът се разработва от екип експерти от различни научни области и IT специалисти, но е насочен към целева група, която е извън пределите на страната.

Целевата група към която са насочени проектните дейности, включва ученици от българските училища в чужбина, както и такива, които по някаква причина не посещават учебни заведения; учители по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика в 1.– 7. клас, директори и други педагогически специалисти, родители и представители на българската диаспора.

Продължителност на проекта: 15.06.2021-14.05.2023 г. ( 23 месеца)

Партньори

      • Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий“
      • Съюз на българите в Кипър (СБК)
      • Гръцко-българско сдружение за култура "Паисий Хилендарски" (ГБСК)

Бюджет: 94 396,00 евро.