Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

EntreAction: ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ОТ КАЗУС КЪМ ВИДЕОРАЗКАЗ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

EntreAction: ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ОТ КАЗУС КЪМ ВИДЕОРАЗКАЗ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Договор № 2022-1-BG01-KA220-HED-000086899

Информационни канали на проекта: 

Facebook: https://www.facebook.com/entreaction 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/entreaction 

Youtube channel: https://www.youtube.com/@EntreAction.project 

През последното десетилетие обучението и образованието търпят значителни промени. Доскоро образователните системи бяха консервативни, трудни за динамизиране, бавно приемащи иновации. В днешно време преподавателите имат много по-разнообразен инструментариум и възможности успешно да развиват потенциала на всеки човек, независимо от етапа на неговото обучение. На съвременния етап се прилага голямо многообразие от образователни формати – хибридно обучение, дуално обучение, комбинирани методи, техники и инструменти за изграждане и надграждане на знания, умения и компетентности. Наличието на различни технологични решения в образованието позволява разработването на балансирана комбинация от инструменти за обучение, чрез които да се предават знания, да се формират умения и нагласи у младите хора за бъдещето. Стимулирането на иновативното обучение и разработването на нови образователни практики също е във фокуса на текущия проект MELES BOT (2020-1- PL01-KA203-081777), в който участват партньорите, включени в настоящото проектно предложение. Като продължение на работата ни в тази насока надграждаме инструментариума в областта на преподаването на дисциплината Предприемачество с нова форма – видеоразкази. Проектът предвижда трансформирането на класически инструмент като обучението чрез казуси с този, съчетаващ активното участие на студенти, преподаватели и предприемачи в разработването, записването и обучението чрез обсъждане на варианти за решаване на проблемна ситуация, заснета в дигитален формат. По същество изпълнението на проекта ще трансформира класически инструмент за обучение в нов, който ще играе важна роля в творческото обучение и преподаване. Чрез реализацията му учителите ще прилагат по-ангажиращ, вдъхновяващ и ефективен учебен процес, насърчаващ както придобиването на дигитални умения, така и развитието на творческото мислене у обучаемите. Изграждането на дигитална библиотека със записани видео казуси ще позволи на участващите в проекта университети, както и на академичната общност на ЕС (и не само), да прилагат и допълват с други казуси така създадената база. Наличието на методическо ръководство значително ще улесни този процес. Предложението за проект насърчава взаимовръзките между участващите университети чрез споделяне на казуси, трансформирането им в цифров формат (видеоклипове) и прилагането на този нов образователен инструмент в техните курсове. Така се обръщаме към цифровата трансформация, т.е. нашата хоризонтална цел. 

Продължителност на проекта: 01.09.2022 г. – 31.06.2025 г.

Бюджет: 400 000 евро